Obchodní podmínky

1. Definice

 1. V těchto obchodních podmínkách Puckator/Puckator Srl/Prodávající představuje společnost Puckator Srl, registrační číslo společnosti 123951‏, se sídlem na adrese Lowman Works, East Taphouse, Liskeard, Cornwall, PL14 4NQ, UK.
 2. Kupující/zákazník představuje společnost nebo osobu uvedenou v objednávce.
 3.  Záhlaví v těchto Obchodních podmínkách slouží pouze k lepší orientaci a nemají vliv na interpretaci Obchodních podmínek.

2. Zboží

 1. Zboží zůstává majetkem Puckator Srl až do doby jeho zaplacení kupujícím.

3. Exklusivita

 1. Exklusivita na produkt nebo design může být kupujícímu poskytnuta pouze na základě písemné dohody s prodávajícím.

4. Doručení objednávky a dodatečné doručení zboží, které není skladem

 1. Termín doručení objednávky poskytuje prodávající orientačně a není garantován. Termíny jsou pouze přibližné a prodávající nenese zodpovědnost za nedodržení přesného data doručení.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na rozdělení objednávky a dodání zboží ve více termínech, faktura je potom vystavena pro každou dodávku zvlášť.
 3. Pokud není uvedeno jinak, zboží, které není skladem v momentě přípravy objednávky bude zákazníkovi zasláno později bez předchozího upozornění. Platí pro zákazníky, kteří nefungují na bázi proforma faktury a pro zákazníky se splatností. Pokud si kupující přeje být informován před odesláním zboží, musí prodávajícího informovat v momentě, kdy zboží objednává.
 4. Veškeré nesrovnalosti v dodávce musí být písemně oznámeny prodávajícímu do 7 dnů od dodání zboží.
 5. Celní náklady, které mohou být prodávajícímu naúčtovány v případě zahraničních dodávek, včetně dovozní daně v zemích mimo EU, musí být uhrazeny kupujícím. Pro všechny zahraniční dodávky je prodávajícím poskytnuta veškerá dokumentace, nicméně objeví-li se vícenáklady spojené s dovozem zboží, musí být uhrazeny kupujícím.

5. Ceny

 1. Není-li uvedeno jinak, DPH a jakékoliv jiné daně a poplatky kupujícího mají být připočeteny k ceně.
 2.  Nebylo-li domluveno jinak, všechny odeslané vzorky budou fakturovány.

6. Platební podmínky

 1. Pokud byla zákazníkovi udělena splatnost faktury, je tato splatná do 30ti dnů od data vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak s prodávajícím.
 2.  Puckator Srl si vyhrazuje právo na změnu nebo odebrání splatnosti poskytnuté zákazníkovi.

7. Vrácení zboží

 1. Pokud není kupující spokojen s celou obejdnávkou nebo některými produkty, má právo je do 14 dnů od dodání vrátit prodávajícímu v originálním balení a žádat zpět platbu za tyto produkty.
 2. V případě, že chce kupující zboží vrátit, musí písemně upozornit prodávajícího do 7 dnů od převzetí zboží.
 3. Kupují musí před vrácením zboží vyčkat emailového potvrzení ze strany prodávajícího. Prodávající se může dotazovat na detaily a stav zboží, které chce kupující vrátit.
 4. Zboží musí kupující zaslat zpět prodávajícímu prostřednictvím registrované doručovací služby, která vyžaduje podpis při převzetí zásilky.
 5. Náklady na vrácení zboží náleží uhradit kupujícímu i v případě, kdy je vrácení zboží organizováno ze strany Puckator, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.
 6. Prodávající nemůže dobropisovat vrácené zboží, které není možné dále přeprodat, nebo které bylo ztraceno při přepravě. Vždy uchovávejte originální potvrzení o převzetí do přepravy, které může být vyžadováno v nepravděpodobném případě, kdy zboží vrácené kupujícím nedorazí k prodávajícímu.
 7. Všechno vrácené zboží musí být v originálním obale. Pokud byl originální obal otevřen, poškozen nebo bylo zboží označeno tak, že už není možné ho znovu prodat, vyhrazuje si prodávající právo na vrácení pouze části ceny produktu. Produkty, které jsou prodávány v balení/dispejboxu, mohou být vráceny pouze v kompletním balení/displejboxu.
 8. Vyjímkou k výše uvedenému je případ, kdy chce kupující vrátit zboží, které bylo poškozeno během přepravy, pokud bylo doručeno jiné než objednané zboží, nebo pokud se dodané zboží výrazně liší od popisu uvedeného na stránkách prodávajícího. V těchto případech má kupující právo na vrácení plné ceny vrácených produktu/ů a náklady na vrácení zboží budou hrazeny Puckator Srl.

8. Vrácení/výměna neprodaného zboží

 1. Prodávající za žádných podmínek neposkytuje výměnu nebo vrácení peněz za zboží, které prodejce neprodal

9. Storno objednávky

 1. Pokud si kupující přeje stornovat objednávku, musí tak učinit písemně bez zbytečných odkladů.
 2. Obdrží-li prodávající storno objednávky před tím, než byla odeslána, má kupující nárok na vrácení plné ceny objednávky.
 3. Obdrží-li prodávající storno objednávky po té, co byla odeslána, není možné tuto objednávku stornovat. Kupující má však právo zboží vrátit v souladu s podmínkami o vrácení zboží výše uvedenými.

10. Rezervace zboží

 1. Žádné zboží není kupujícímu rezervováno, pokud tak nebylo předem dohodnuto s Puckator Srl.

11. Obchodní značky

 1. Puckator je obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka Puckator Ltd ve Velké Británii a/nebo jiných zemích.

12. Copyright

 1. Na všechny designy, obaly, texty, grafiku, výběr a uspořádání, stejně jako veškeré softwareové sestavení, zejména zdrojový kód stránek, software (včetně appletů) a všechny ostatní materiály vlastní autorská práva Puckator Srl. a jeho pobočky, nebo jejich poskytovatelé technologií. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

13. Záruka & Odpovědnost

 1. Puckator Srl nenese odpovědnost za chybějící zboží v dodávce, pokud o této skutečnosti není informován do 7 dnů od dodání zboží.
 2. Puckator Srl nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené při přepravě (pomocí vlastních prostředků prodávajícího nebo přepravcem zajišťujícím přepravu pro prodávajícího), pokud o této skutečnosti není informován do 7 dnů od dodání zboží, resp. do 14 dnů od data odeslání od prodávajícího, kterýkoliv termín je dřívější.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedbalostí nebo vědomě kupujícím či třetí stranou.

14. Platební neschopnost a nedodržení závazku

 1. Pokud se kupující stane platebně neschopným, vyhlásí bankrot, nebo je v konkurzu, nebo (jako firma) je v likvidaci, nebo v případě, že je kupující platebně neschopný v důsledku dluhů nebo se dopustí porušení této smlouvy nebo jiné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, Prodávající může, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné z jeho práv, zastavit veškeré zboží v přepravě a / nebo pozastavit další dodávky.

15. Práva třetích stran

 1. Prodávající neposkytuje žádnou záruku, že zboží nebude porušovat práva jakékoli třetí strany při vývozu do, použití nebo dalším prodeji v jakékoli zemi mimo Spojené království. Kupující nese výlučnou odpovědnost za určení, zda zboží může být legálně exportováno, resp. importováno, používáno a prodáváno, a zavazuje se odškodnit Prodávajícího za jakékoliv a všechny závazky, nároky, ztráty a náklady vzniklé v důsledku jakéhokoli porušení nebo údajného porušení práv třetích stran z důvodu vývozu/dovozu, použití či dalšího prodeje zboží.

16. Ochrana dat

 1. Osobní informace kupujících Puckator Srl neposkytuje, neprodává ani nevyměňuje s dalšími osobami. Puckator Srl se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího v souladu s platnými zákony.

17. Jurisdikce

 1. Všechny transakce jsou vykonávány v souladu s anglickým právem a případné spory budou řešeny u Vrchního soudu Anglie a Walesu.

18. Vyloučení odpovědnosti a další

 1. Pouze tyto podmínky, s vyloučením jakýchkoli podmínek obsažených v dokumentech zákazníka, řídí všechny smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Žádné změny nemají právní následky, nejsou-li písemně dohodnuty a podepsány ředitelem společnosti.
 2. Objednáním zboží u Puckator Srl. vyjadřuje kupující souhlas s těmito podmínkami, v ústní nebo písemné formě a zda je podepsáno, nebo ne. U každého zaměstnance uvedeného kupujícího objednávajícího u Puckator se předpokládá, že má plnou pravomoc tuto objednávku učinit.
 3. Puckator Srl neposkytuje na zboží žádnou záruku nebo garanci jakéhokoli druhu a tudíž záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, jsou tímto vyloučeny. Puckator Srl se zavazuje na žádost kupujícího uplatnit reklamaci vůči výrobci jménem zákazníka.
 4. Puckator Srl nenese odpovědnost za jakékoliv pochybení z důvodu vyšší moci, včetně, nikoliv však výhradně, války, občanských nepokojů, povstání, stávky, výluky, aktů občanských nebo vojenských orgánů, požáru, povodně, zemětřesení.

19. Oprávnění a podmínky použití webových stránek

 1. Je povoledno elektronicky kopírovat a ukládat části webových stránek prodávajícího za účelem objednání zboží od Puckator Srl. nebo jako zdroj nákupu.
 2. Jakékoliv jiné použití, než je uvedeno výše a v sekci Copyright, včetně reprodukce pro účely jiné, než je uvedeno výše, modifikace a další publikace je bez písemného souhlasu Puckator Srl. přísně zakázáno.
 3. Puckator Srl poskytuje tyto webové stránky a jejich obsah na bázi "jak stojí a leží" v plném rozsahu povoleném ze zákona, neposkytuje (a výslovně odmítá) všechna prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo předpokládané, týkající se těchto webových stránek, informací, obsahu, materiálů nebo produktů zahrnutých na tomto webu, včetně, nikoliv však výhradně, záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Dále, Puckator Srl. nezaručuje, že informace přístupné prostřednictvím této webové stránky jsou přesné, úplné a aktuální. Ceny a informace o dostupnosti zboží se mohou změnit bez předchozího upozornění.
 4. S výjimkou výslovně uvedeného na těchto webových stránkách, v maximálním rozsahu povoleném ze zákona, nenese Puckator Srl, ani žádná z přidružených společností, ředitelů, zaměstnanců nebo jiných zástupců odpovědnost za škody vyplývající, nebo související s používáním této webové stránky nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů uvedených na těchto stránkách. Jedná se o komplexní omezení odpovědnosti, které platí pro všechny škody jakéhokoli druhu, včetně, nikoliv však výhradně, vyrovnání přímé, nepřímé nebo následné škody, ztráty dat, příjmu nebo zisku, ztráty nebo škody na majetku a nároků třetích stran. Pro vyloučení pochybností Puckator Srl neomezuje svou odpovědnost za smrt nebo zranění osob, kdy toto nastává v důsledku nedbalosti Puckator Srl, jejích poboček, ředitelů, zaměstnanců nebo jiných zástupců.
Copyright © 2024 Puckator CZ, Via Comentina 38, Asti, 14100 Itálie. DIČ: IT01545330050 REA: AT-123951